ĐIỀU KHOẢN
SỬ DỤNG

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục trình duyệt và sử dụng trang Website này đồng nghĩa bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục trình duyệt và sử dụng trang Website này đồng nghĩa bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi chi phối mối quan hệ của Học viện Kỹ năng với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang Website của chúng tôi.

Thuật ngữ ‘Viện Kỹ năng’ hoặc ‘chúng tôi’ hoặc ‘Chủ sở hữu’ dùng để chỉ chủ sở hữu của trang Website được đăng ký bởi Viện Kỹ năng tại Việt Nam. Thuật ngữ 'bạn' đề cập đến người dùng hoặc người xem trang Website của chúng tôi.

Việc sử dụng trang Website này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

Nội dung của các trang của trang Website này là thông tin chung của bạn và chỉ cho mục đích sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Tất cả các nhãn hiệu được sao chép trên trang Website này, không phải là tài sản của hoặc được cấp phép cho nhà điều hành, đều được thừa nhận trên trang Website.

Đôi khi, trang Website này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để bạn tiện cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang Website được liên kết và do đó không thể đảm bảo hoặc xác minh nội dung. Do đó, người dùng cần lưu ý rằng họ tự chịu rủi ro khi nhấp vào các liên kết bên ngoài và trang Website này và chủ sở hữu của nó không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào gây ra bởi việc truy cập vào bất kỳ liên kết bên ngoài nào được đề cập.

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác trên trang Website này, tuy nhiên, chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào đều không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang Website này cho bất kỳ mục đích. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Việc sử dụng trái phép trang Website này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc là một hành vi phạm tội.

Việc bạn sử dụng trang Website này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang Website đó phải tuân theo luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam.

Trang Website này và các chủ sở hữu của nó có cách tiếp cận chủ động đối với quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong suốt trải nghiệm truy cập của họ. Trang Website này tuân thủ tất cả luật pháp quốc gia Việt Nam và các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng.

Trang Website này có thể sử dụng các nút chia sẻ xã hội giúp chia sẻ nội dung Website trực tiếp từ các trang Website đến nền tảng truyền thông xã hội được đề cập. Người dùng được khuyến cáo trước khi sử dụng các nút chia sẻ xã hội nên làm như vậy theo quyết định của riêng họ và lưu ý rằng nền tảng truyền thông xã hội có thể theo dõi và lưu yêu cầu chia sẻ trang Website của bạn tương ứng thông qua tài khoản nền tảng truyền thông xã hội của bạn.

Đến Eclass