CHÍNH SÁCH
BẢO MẬT

Viện Kỹ năng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, học viên và khách hàng liên hệ với với tổ chúng tôi. Nên bảo mật dữ liệu là vấn đề quan trọng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU

Viện Kỹ năng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, học viên và khách hàng liên hệ với với tổ chúng tôi.

Thông tin này được thu thập để cho phép nó cung cấp các khoá đào tạo và các chức năng tư vấn / đào tạo liên quan đến các chương trình đào tạo. Ngoài ra, có thể có một yêu cầu pháp lý để thu thập và sử dụng thông tin để đảm bảo rằng Viện Kỹ năng tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của mình.

Viện Kỹ năng có nghĩa vụ đăng ký, với tư cách là Người kiểm soát dữ liệu, với các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Viện Kỹ năng cũng có nhiệm vụ đưa ra Thông báo Xử lý Công bằng cho tất cả học viên / khách hàng khi được yêu cầu. Điều này tóm tắt thông tin được lưu trữ về chúng, đó là lý do tại sao dữ liệu được lưu giữ và các bên liên quan khác có thể chuyển thông tin đó cho họ.

Chính sách này nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân được xử lý một cách chính xác, an toàn và phù hợp với luật Bảo vệ Dữ liệu của Việt Nam. Nó sẽ áp dụng cho thông tin bất kể cách thức nó được thu thập, sử dụng, ghi lại, lưu trữ và tiêu hủy, và bất kể nó được lưu giữ dưới dạng tệp giấy hay dạng điện tử. Tất cả nhân viên liên quan đến việc thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân sẽ nhận thức được nhiệm vụ và trách nhiệm của họ bằng cách tuân thủ các hướng dẫn này.

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Thông tin hoặc dữ liệu cá nhân được định nghĩa là dữ liệu liên quan đến một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó hoặc thông tin khác được lưu giữ. Luật Bảo vệ Dữ liệu của Việt Nam thiết lập các nguyên tắc có thể thực thi mọi lúc phải tuân thủ:

 • Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý công bằng và hợp pháp
 • Dữ liệu cá nhân chỉ được lấy cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể và hợp pháp
 • Dữ liệu cá nhân phải đầy đủ, phù hợp và không thừa
 • Dữ liệu cá nhân phải chính xác và ở những nơi cần thiết, được cập nhật
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý cho bất kỳ mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó
 • Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý theo các quyền của dữ liệu theo Luật bảo vệ dữ liệu
 • Dữ liệu cá nhân phải được giữ an toàn, tức là được bảo vệ bằng mức độ bảo mật thích hợp
 • Dữ liệu cá nhân sẽ không được chuyển đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam, trừ khi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp

Do đó, Viện Kỹ năng sẽ:

 • Thông báo cho các cá nhân lý do tại sao thông tin được thu thập khi nó được thu thập
 • Thông báo cho các cá nhân khi thông tin của họ được chia sẻ, tại sao và với ai thông tin đó được chia sẻ
 • Kiểm tra chất lượng và tính chính xác của thông tin mà nó nắm giữ
 • Đảm bảo rằng thông tin không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết
 • Đảm bảo rằng khi thông tin lỗi thời bị tiêu hủy, thông tin đó được thực hiện một cách thích hợp và an toàn
 • Đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ rõ ràng và mạnh mẽ được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất, trộm cắp và tiết lộ trái phép, bất kể định dạng được ghi
 • Chỉ chia sẻ thông tin với những người khác khi việc đó là phù hợp về mặt pháp lý
 • Đảm bảo nhân viên của chúng tôi nhận thức và hiểu các chính sách và thủ tục của chúng tôi

KHIẾU NẠI

Các khiếu nại sẽ được giải quyết theo chính sách khiếu nại của tổ chức. Các khiếu nại liên quan đến xử lý thông tin có thể được chuyển đến cơ quan quản lý theo luật định.

KIỂM TRA

Chính sách này sẽ được xem xét lại khi thấy nó phù hợp, nhưng không thường xuyên hơn 2 năm một lần. Việc xem xét chính sách sẽ do Giám đốc điều hành, hoặc đại diện được chỉ định thực hiện.

Đến Eclass